Informatie over de gegevensbescherming

Stand 21.07.2020

Inleiding

Aan de hand van deze informatie over de gegevensbescherming leggen wij u uit, hoe de firma AutoScout24 GmbH, Bothestraße 11-15, D-81675 München, en de firma AutoScout24 Nederland B.V., Fred Roeskestraat 97F, NL-1076 EC Amsterdam, Nederland, met persoonsgegevens omgaan en welke rechten u als betrokken persoon hebt. Gelieve in acht te nemen dat beide hierboven vernoemde ondernemingen afzonderlijk verantwoordelijken in de zin van het recht op gegevensbescherming zijn en dat daarom de hiernavolgende informatie in overeenstemming met de afzonderlijke verantwoordelijkheid verstrekt wordt.

I. AutoScout24 Deutschland als verantwoordelijke

Het hiernavolgende gedeelte van ons aanbod wordt door de firma AutoScout24 GmbH, Bothestraße 11-15, D-81675 München, Duitsland („AutoScout24 DE“), als verantwoordelijke in de zin van het geldende recht op gegevensbescherming uitgeoefend.

Met de hiernavolgende gegevens informeren wij u, welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van AutoScout24 DE gebruikmaakt en hoe wij met deze gegevens omgaan. U kunt deze informatie over de gegevensbescherming te allen tijde onder de rubriek „Gegevensbescherming“ op de website oproepen.

Tot de AutoScout24 Privacy Manager geraakt u hier: Privacy Manager

I.1 Wanneer wordt deze informatie over de gegevensbescherming toegepast?

Deze informatie over de gegevensbescherming beschrijft, hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u

 • onze websites of apps bezoekt of hiervan gebruikmaakt;
 • zich op onze nieuwsbrieven of andere aanbiedingen van direct marketing abonneert.

(Hierna: onze "aanbiedingen").

I.2 Welke gegevens verwerkt AutoScout24 DE?

In principe kunt u een bezoekje brengen aan ons aanbod, zonder u te registreren en ons hierbij actief persoonsgegevens meedeelt. In dit geval verzamelen wij in beperkte mate gegevens over het door u gebruikte eindapparaat en over uw gebruiksgedrag in verband met onze aanbiedingen. Deze gegevens kunnen door ons niet aan een individuele persoon toegewezen worden.

Hiertoe behoren bij de oproep van een website bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • bestandsnaam van de pagina of van het bestand resp. door u in het kader van ingevoerde gegevens overgemaakte informatie;
 • bestandsnaam van de pagina, van waaruit de actuele pagina of het actuele bestand opgevraagd werd;
 • datum en tijdstip van de opvraging;
 • overgemaakte hoeveelheid gegevens;
 • toegangsstatus (pagina overgedragen, pagina niet gevonden etc.);
 • type en besturingssysteem van de gebruikte webbrowser;
 • IP-adres van de Clients en eventueel diens domeinnaam resp. de naam van de Internet-Service-Provider;
 • statistieken over oproepen van websites, verkeersgegevens alsook reclamegegevens (bv. door middel van cookies – zie punten 3.3 en 3.4

 

I.3.1 Over de uitwerking van individuele productaanbevelingen met inbegrip van e-mailreclame

Voor zover u hiermee conform art. 6 lid 1 a AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingestemd hebt of wij op een andere manier daartoe gerechtigd zijn, verwerken wij uw gegevens ook om u over onze producten, diensten, evenementen en reclameacties te informeren. Deze informatie kunnen wij u via verschillende kanalen zoals e-mail, telefoon, sms, postzendingen en sociale netwerken van derden bezorgen. Om onze aanbiedingen optimaal al naargelang uw interesses en wensen te kunnen invullen, kunnen deze mededelingen op uw voorkeuren afgestemd zijn (bv. als u ons uw preferenties meedeelt of wij deze uit uw gebruiksgedrag met betrekking tot onze aanbiedingen kunnen afleiden of wanneer u op links in onze e-mails klikt).

I.3.2 Over de statistische analyses en op de behoeften afgestemde invulling

Wanneer u van onze aanbieding gebruikmaakt, maken wij met het oog op de statistische analyse en de op de behoeften afgestemde invulling van de aanbieding gebruiksprofielen door gebruikmaking van pseudoniemen aan. Deze verwerking gebeurt telkens op basis van een door u verleende toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG) of op grond van wettelijke voorschriften die het toelaten om persoonsgegevens te verwerken, omdat AutoScout24 DE een prevalerend gerechtvaardigd belang bij een op de behoeften en op de gebruiksgewoonten afgestemde invulling en bij de statistische analyse van ons aanbod heeft (art. 6 lid 1 f) AVG).

Voor de vernoemde doeleinden maken wij voor onze website gebruik van zogenaamde cookies, d.w.z. eigen alfanumerieke identificatietekens en deze van derde aanbieders die wij door middel van uw webbrowser aan uw computer overmaken. Ze maken het voor onze systemen mogelijk om uw browser van anderen te onderscheiden. Enerzijds zenden wij u zogenaamde permanente cookies. Met behulp daarvan houden wij de door u in het kader van onze autodatabank ingevoerde aanvraagcriteria bij en slaan wij deze voor interne analyses op.

Anderzijds maken wij gebruik van zogenaamde sessiecookies. Met behulp daarvan krijgt u voor de duur van een bezoek aan onze websites een sessie-ID die het voor ons mogelijk maakt, u van andere bezoekers aan de website te onderscheiden. Hierdoor kunnen wij voor u voor continuïteit in het kader van uw bezoek zorgen en vermijden dat u steeds opnieuw met dezelfde reclame-inlassingen te maken krijgt. De sessiecookie en uw sessie-ID worden op het einde van uw bezoek op onze website gewist.

Voor onze apps doen wij beroep op passende technische services die het voor ons mogelijk maken om uw eindapparaat van dat van andere gebruikers te onderscheiden. Ook hierbij worden er alleen pseudonieme gegevens verzameld.

Het inschakelen van cookies kunt u door deactivering van de cookies in uw webbrowser verhinderen. Bovendien kunt u in de AutoScout24 Privacy Manager voor onze internetpagina’s en, bij gebruik binnen de apps, voor de betreffende app beslissen, of en in welke omvang er cookies bij gebruikmaking van onze website resp. passende technische services bij gebruikmaking van onze apps benut worden. Helaas kunt u alleen met een geactiveerde acceptatie van cookies resp. bij acceptatie van de technische services binnen de Appalle functionaliteiten van onze aanbiedingen gebruikmaken.

Wij werken daarbij met volgende partners:

I.4.1 Adjust

Voor de analyse van het gebruik van apps doen wij voor onze apps beroep op de app-analysedienst van de firma Adjust GmbH (Saarbrücker Str. 38a, D-10405 Berlin (Berlijn); "Adjust"). De Adjust-dienst werd conform het kwaliteitslabel ePrivacyseal (European Seal for your Privacy) van de firma ePrivacyseal GmbH getest en gecertificeerd (vgl. http://www.eprivacy.eu/vergebene-siegel/ ). De door het gebruik van de app verzamelde informatie wordt gebruikt om de werking en het gebruik van de app te analyseren, doordat er geanonimiseerde analyses en grafieken over het app-gebruiksgedrag opgemaakt worden. De analyses worden uitsluitend in functie van het eigen marktonderzoek en ook met het oog op de optimalisatie en op de behoefte afgestemde invulling van de app gebruikt. Herleidbaarheid tot een bepaalde persoon is hierdoor niet mogelijk. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming van Adjust vindt u hier: https://www.adjust.com/privacy-policy/.

Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

I.4.2 Amplitude

Op onze website doen wij beroep op de web-analysedienst „Amplitude“ van de firma Amplitude, Inc., 631 Howard Street, San Francisco, California 94105, VS. Amplitude analyseert het gebruikersgedrag bij het bezoek aan onze website en maakt het voor ons mogelijk om technische fouten sneller te verhelpen en op doelgroepen afgestemd verbeteringspotentieel waar te nemen. Te dien einde slaat Amplitude gebruiksgegevens, zoals bijvoorbeeld het door de gebruiker benutte apparaat- en browsertype, het klikgedrag op knoppen en het ontstaan van invoerfouten onder een generische User-ID op. Opdat wij deze gegevens volgens bepaalde gebruikersgroepen kunnen analyseren, slaat Amplitude over de betreffende ID aanvullend de door de gebruiker ingevoerde basisgegevens (bedrag van de lening, looptijd, doeleinde van de lening, leeftijd en geslacht) op. IP-adressen van de gebruiker worden door Amplitude niet opgeslagen en de User-ID wordt door ons toegekend, zodat de verwerking door Amplitude tot gepseudonimiseerde persoonsgegevens beperkt is. Als Amplitude persoonsgegevens doorgeeft aan een ander land, worden passende garanties geboden in overeenstemming met art. 44 en volgende AVG. De gegevensbeschermingsverklaring van Amplitude vindt u hier: https://amplitude.com/privacy.

Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

I.4.3 comScore

Op ons platform is de trackingdienst van ScorecardResearch, een service van de firma Full Circle Studies Inc. (11950 Democracy Drive Suite 600 Reston, VA 20190, VS; onderdeel van de onderneming comeScore, Inc. market research group; "comeScore"), geïntegreerd. Gegevens worden met behulp van cookies op uw computer opgeslagen en laten het toe, in geanonimiseerde vorm het gebruik van de website te analyseren. In geen geval kunnen daarbij de verkregen gegevens gebruikt worden om de bezoeker aan ons platform persoonlijk te identificeren. Als comScore persoonsgegevens doorgeeft aan een ander land, worden passende garanties geboden in overeenstemming met art. 44 en volgende AVG. Meer gedetailleerde gegevens over de gegevensbescherming door comScore vindt u hier: https://www.comscore.com/ger/Ueber-Uns/Datenschutzerklaerung. http://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx?newLanguage=3.

Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

I.4.4 Crashlytics

Ter verbetering van onze apps maken wij voor onze app en in het bijzonder ter preventie van systeemcrashes gebruik van Crashlytics (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Ierland)"; “ Crashlytics”). Via de Crashlytics-tool worden er gegevens over het gebruik van apps met betrekking tot systeemcrashes en fouten geregistreerd. Daarbij wordt er informatie over het gebruikte apparaat, over de geïnstalleerde appversie en nog andere informatie betreffende de soft- en hardware van het door u gebruikte, mobiele apparaat verzameld en voor het verhelpen van fouten benut. Als Crashlytics persoonsgegevens doorgeeft aan een ander land, worden passende garanties geboden in overeenstemming met art. 44 en volgende AVG. Meer gedetailleerde gegevens over de gegevensbescherming door Crashlytics vindt u hier: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf .

Wettelijke basis: gerechtvaardigd belang, art. 6 lid 1 f) AVG

I.4.5 Google Analytics

Voor onze website maken wij gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst van de firma Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Op grond van de activering van de IP-anonimisering op deze internetpagina’s wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort. Als Google persoonsgegevens doorgeeft aan een ander land, worden passende garanties geboden in overeenstemming met art. 44 en volgende AVG.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en met de gebruikmaking van het internet gepaard gaande diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google bijeengebracht.

Meer gedetailleerde informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij vestigen er uw aandacht op dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ uitgebreid werd om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zogenaamd IP-Masking) te garanderen.

Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

I.4.6 New Relic

Wij doen beroep op de dienst New Relic van de firma New Relic Inc. om de performantie van ons internetaanbod te controleren en om de functionaliteit daarvan te vrijwaren. Hierbij schakelt uw browser een tijdelijke cookie in en draagt gegevens, zoals bijvoorbeeld de laadtijd van onze website, aan een in de VS gesitueerde server van New Relic over. New Relic analyseert deze informatie als geaggregeerde gegevens. Herleidbaarheid tot individuele gebruikers is daarom niet mogelijk. Enkel en alleen bij bijzondere gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld ongewoon lange laadtijden, verzamelt New Relic aanvullend gegevens met betrekking tot bepaalde oproepen van onze website die een identificatie van de gebruiker in theorie mogelijk zouden kunnen maken. Meer gedetailleerde gegevens over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door New Relic vindt u op https://newrelic.com/termsandconditions/privacy. Als New Relic persoonsgegevens doorgeeft aan een ander land, worden passende garanties geboden in overeenstemming met art. 44 en volgende AVG.

Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

I.4.7 Mouseflow

Op onze internetpagina’s maken wij gebruik van het programma Mouseflow, een web-analysetool van de firma Mouseflow ApS (Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken; "Mouseflow") om toevallig geselecteerde, individuele bezoeken (met geanonimiseerd IP-adres) op te tekenen. Zo ontstaat er een protocol van de muisbewegingen en klikken met de bedoeling om individuele websitebezoeken steekproefsgewijs af te spelen en om daaruit potentiële verbeteringen voor de website af te leiden. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door Mouseflow vindt u hier: https://mouseflow.com/de/privacy/.  

Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

I.4.8 TVSquared

Op onze internetpagina’s maken wij gebruik van de analysetool TVSquared (TV Squared Limited (Codebase, Argyle House, Lady Lawson 3, Edinburgh, Schotland). TVSquared wordt voor de statistische analyse van de toegang van bezoekers tot onze website of tot onze apps in verband met tv-reclame gebruikt. De tool helpt ons bij de verzameling en analyse van de gebruikersinformatie zoals het gebruik van de browser, gegevens over eerste bezoekers, hun reactie op marketingmaatregelen en bezoekduur. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door TVSquared vindt u hier: https://tvsquared.com/privacy-policy/.

Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

I.5 Online-reclame

De reclame in verband met onze aanbiedingen wordt door de verzameling en verwerking van uw gebruiksgedrag op basis van geprognosticeerde interesses voor u geoptimaliseerd. Er worden daarvoor cookies en functioneel gelijkaardige technologieën gebruikt die in het geheugen van uw internetbrowser of (mobiel) eindapparaat gedeponeerd worden en weliswaar de herkenning mogelijk maken, maar geen persoonlijke identificatie van uw persoon toelaten.

Geregistreerd worden gegevens over uw activiteiten met betrekking tot onze aanbiedingen (bv. aangeklikte reclamebanners, bezochte subpagina’s, ingediende zoekaanvragen etc.). Deze gegevens worden door middel van pseudonieme gegevens door derde ondernemingen in functie van de inlassing van tekst en reclame, passend bij uw interesses, gebruikt.

Deze verwerking vindt telkens plaats op basis van de wettelijke voorschriften die het toelaten om persoonsgegevens te verwerken, omdat AutoScout24 DE resp. de betreffende derde onderneming een passende toestemming (conform art. 6 lid 1 a) AVG) verkregen heeft. De verkrijging van uw toestemming gebeurt door de AutoScout24 Privacy Manager die wij u bij het bezoek aan onze aanbiedingen bekendmaken en door middel van wie u uw voorkeuren voor het gebruik van uw persoonsgegevens kunt instellen. In het kader van deze verwerkingsprocessen brengt AutoScout24 DE ook de bewegingsgegevens op de websites en in de mobiele apps van AutoScout24 DE (opgeroepen pagina’s, aangeklikte teksten etc.) en gegevens uit nog andere op deze websites/in deze apps benutte diensten met uw registratiegegevens bijeen om u op deze websites/in deze mobiele apps interessante reclameaanbiedingen te kunnen tonen.

Voor de levering van op het gebruik gebaseerde online-reclame doen wij tegen deze voorwaarden beroep op verschillende exploitanten van reclamenetwerken.

Wij werken daarbij met volgende partners:

I.5.1 Google

I.5.1.1. Google AdWords

Op onze internetpagina’s maken wij geïntegreerd gebruik van Google AdWords, een dienst van de firma Google Ireland Limited; "Google"). AdWords is een dienst voor de internetreclame die het voor adverteerders mogelijk maakt om advertenties zowel in de zoekmachineresultaten van Google als in het reclamenetwerk van Google in te lassen. Google AdWords maakt het voor een adverteerder mogelijk om vooraf bepaalde sleutelwoorden, via welke een advertentie in de zoekmachineresultaten van Google uitsluitend weergegeven wordt wanneer de gebruiker met de zoekmachine een voor een sleutelwoord relevant zoekresultaat opvraagt, vast te leggen. In het reclamenetwerk van Google worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en met inachtneming van de voordien vastgelegde sleutelwoorden over voor bepaalde thema’s relevante internetpagina’s verdeeld.

Het doel van Google AdWords bestaat erin, voor onze website reclame te maken en dit door de inlassing van op specifieke interesses afgestemde reclame op de internetpagina’s van derde ondernemingen en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en een inlassing van externe reclame op onze website.

Geraakt een betrokken persoon via een advertentie van Google op onze website, dan wordt er op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon een zogenaamde Conversion-Cookie gedeponeerd. Wat cookies zijn, werd hiervóór reeds toegelicht. Een Conversion-Cookie is na dertig dagen niet meer geldig en dient niet voor de identificatie van de betrokken persoon. Voor zover de geldigheid van de cookie nog niet verstreken is, wordt via de Conversion-Cookie achterhaald, of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online-shop-systeem, op onze website opgeroepen werden. Door de Conversion-Cookie kunnen zowel wij als Google achterhalen, of een betrokken persoon, die via een AdWords-advertentie op onze website geraakt is, een omzet genereerde, m.a.w. de aankoop van artikelen verricht of geannuleerd heeft.

De door het gebruik van de Conversion-Cookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website op te maken. Deze bezoekersstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers, die via AdWords-advertenties tot bij ons geraakt zijn, m.a.w. om het slagen of falen van de betreffende AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch onze onderneming noch andere reclameklanten van Google-AdWords krijgt/krijgen informatie van Google, aan de hand waarvan de betrokken persoon geïdentificeerd zou kunnen worden. Door middel van de Conversion-cookie wordt persoonsgerelateerde informatie, bijvoorbeeld de door de betrokken persoon bezochte internetpagina’s, opgeslagen. Bij het bezoek aan onze internetpagina’s worden bijgevolg persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betroken persoon gebruikte internetaansluiting, aan de firma Google Inc. in de Verenigde Staten van Amerika overgedragen en daar opgeslagen. Als Google persoonsgegevens doorgeeft aan een ander land, worden passende garanties geboden in overeenstemming met art. 44 en volgende AVG. Google geeft deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden aan derden door.

De betroken persoon kan de inschakeling van cookies door onze website, zoals hiervóór reeds geschetst, te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en daardoor voorgoed tegen de inschakeling van cookies ingaan. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een Conversion-Cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon inschakelt. Bovendien kan een door Google AdWords reeds ingeschakelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of door middel van andere softwareprogramma’s gewist worden.

Google biedt een eigen mogelijkheid om de toestemming in op specifieke interesses afgestemde reclame door Google te herroepen. Hiervoor moet de betrokken persoon vanuit elke door hem/haar gebruikte internetbrowser de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen doorvoeren. Alle informatie over de gegevensbescherming door Google vindt u hier https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

I.5.1.2 Google DoubleClick

Bij Doubleclick by Google gaat het om een dienstverlening van Google Ireland Limited ("Google" ). Doubleclick by Google maakt gebruik van cookies om u voor u relevante reclameadvertenties te presenteren. Daarbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren, welke advertenties er in uw browser verschenen en welke advertenties er opgeroepen werden. De cookies omvatten geen persoonsgerelateerde informatie. Het gebruik van de DoubleClick-Cookies maakt voor de firma Google en haar partnerwebsites enkel en alleen de inlassing van advertenties op basis van vorige bezoeken op onze of andere websites op het internet mogelijk. De door de cookies geproduceerde informatie wordt door Google met het oog op een analyse aan een server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Als Google persoonsgegevens doorgeeft aan een ander land, worden passende garanties geboden in overeenstemming met art. 44 en volgende AVG. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften plaats. In geen geval zal Google uw gegevens met andere door Google geregistreerde gegevens bijeenbrengen.

Google biedt een eigen mogelijkheid, waarmee u te allen tijde tegen dit gebruik van uw pseudonieme gegevens door Google door de installatie van een Browser Add-on kunt ingaan. U kunt bovendien de registratie van de door de cookies geproduceerde en op uw gebruik van de internetpagina’s gebaseerde gegevens bij Google en ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat u de onder volgende link onder het punt “Uitbreiding van de DoubleClick-deactivering” beschikbare Browser-Plugin downloadt en installeert.

Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door Doubleclick by Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/update?hl=de.

Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

I.5.2 Bijkomende reclamenetwerken

Daarnaast doen wij beroep op de diensten van volgende reclamenetwerken:

 • AddThis

  Op onze internetpagina’s doen wij geïntegreerd beroep op diensten van de firma AddThis Inc. (1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, VS; " AddThis"). AddThis is een zogenaamde Bookmarking-Provider. Door de muis over de AddThis-component te slepen of door deze hiermee aan te klikken, wordt er een lijst met Bookmarking- en Sharing-services weergegeven. Door elke oproep van onze website wordt uw internetbrowser er automatisch door de betreffende AddThis-component toe gebracht, gegevens van de website www.addthis.com te downloaden. Deze cookie analyseert uw gebruiksgedrag op onze website. In het kader van dit technische proces neemt AddThis nota van uw bezoek en van welke concrete individuele pagina’s van onze website er door u gebruikt worden. Verder neemt AddThis nota van uw IP-adres, uw browsertype, de taal van de browser, de vóór onze website opgeroepen internetpagina, de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website. AddThis maakt gebruik  van deze gegevens om geanonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. De op deze manier aan AddThis overgedragen gegevens en informatie maken het voor AddThis zelf en voor de met AddThis gelieerde ondernemingen of hun partnerbedrijven mogelijk om u met gepersonaliseerde en op interesses afgestemde reclame aan te spreken. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door AddThis vindt u hier: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • Amazon

  Op onze internetpagina’s doen wij beroep op diensten van de firma Amazon Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, United States; “Amazon”) als dienstenleverancier voor reclame en exploitant van een bemiddelingsplatform (Supply Side Platform). Amazon verzamelt en bewaart informatie over uw activiteiten, die voor een analyse van uw gebruiksgedrag dient, door de inschakeling van een cookie. Het aangemaakte gebruikersprofiel gebruiken wij om u doelgericht op interesses afgestemde reclame te tonen. Als Amazon persoonsgegevens doorgeeft aan een ander land, worden passende garanties geboden in overeenstemming met art. 44 en volgende AVG. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door Amazon vindt u hier: https://advertising.amazon.com/ad-specs/en/policy/gdpr.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • Appnexus

  Op onze internetpagina’s doen wij voor de presentatie van op het gebruik gebaseerde reclame beroep op AppNexus Inc. (28 W. 23rd Street, New York, New York, 10010; "AppNexus"), een dienstenleverancier voor reclame en exploitant van een bemiddelingsplatform (Supply Side Platform) die gelijktijdig eveneens als controller van uw gegevens optreedt. AppNexus verzamelt en bewaart informatie over uw activiteiten, die voor een analyse van uw gebruiksgedrag dient, door de inschakeling van een cookie. Het aangemaakte gebruiksprofiel gebruiken wij om u doelgericht op interesses afgestemde reclame te tonen. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door Appnexus vindt u hier: https://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • Bing Ads

  Op onze internetpagina’s doen wij beroep op Bing Ads (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; "Bing Ads"), een tool voor zoekmachinereclame, waarmee er advertenties in het zoeknetwerk (websites zoals Bing, AOL, Yahoo, nog andere tot Bing of Yahoo behorende en door hen geëxploiteerde websites alsook websites van gesyndiceerde zoekpartners) en in het inhoudsnetwerk (binnen Windows-apps of op Windows-apparaten in Bing Smart Search-resultaten) weergegeven worden. Door middel van Bing Ads Tracking (UET – Universal Event Tracking) zijn een afsluitende tracering en een Remarketing in de betaalde zoekfunctie mogelijk.

  Als Bing Ads persoonsgegevens doorgeeft aan een ander land, worden passende garanties geboden in overeenstemming met art. 44 en volgende AVG. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door Bing Ads vindt u hier: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • Criteo

  In verband met onze aanbiedingen maken wij gebruik van technologieën van de firma Criteo GmbH (Gewürzmühlstr. 11, D-80538 München; "Criteo"). Informatie over uw gebruikersgedrag wordt voor marketingdoeleinden in een zuiver geanonimiseerde vorm verzameld en hiervoor worden ook cookies ingeschakeld. Criteo kan zodoende uw gebruikersgedrag analyseren en vervolgens doelgerichte productaanbevelingen als passende reclamebanners weergeven wanneer er door u andere websites bezocht worden. In geen geval kunnen de geanonimiseerde gegevens gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. De door Criteo verzamelde gegevens worden enkel en alleen voor een verbetering van het reclameaanbod gebruikt.

  Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming vindt u hier: https://www.criteo.com/de/privacy/.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • emetriq GmbH

  Op onze internetpagina’s doen wij beroep op de diensten van de firma emetriq GmbH (Vorsetzen 35, 20459 Hamburg; "emetriq"). Deze dienstenleverancier ondersteunt ons bij de verzameling en opslag van informatie over uw online-activiteiten, doordat er een cookie voor de analyse van het gebruiksgedrag ingeschakeld wordt. Om het gebruiksgedrag ook via de verschillende eindapparaten toe te wijzen, kent emetriq aanvullend een gepseudonimiseerde identificatie (ID) toe. In dit verband werkt emetriq ook met andere exploitanten van websites samen. Deze kennen eveneens ID´s aan individuele eindapparaten toe. Deze ID wordt door de firma Immobililen Scout GmbH aan een neutrale instantie (Trusted-Third-Party) overgemaakt. De aan de Trusted-Third-Party overgemaakte informatie wordt versleuteld, zodat een toewijzing van de informatie aan een persoon niet meer mogelijk is. Vervolgens analyseert die firma emetriq GmbH de versleutelde informatie en stelt de analyseresultaten ter beschikking van de individuele partners. Hierdoor wordt het voor de partners in bepaalde gevallen mogelijk gemaakt om een eindapparaat ook dan aan een gebruiker toe te wijzen wanneer deze met het eindapparaat op de website nog niet ingelogd is. Dit proces heeft het voordeel dat ook zonder een login een op interesses afgestemde aanpassing van het aanbod van de exploitanten van websites (partners) mogelijk is. Van het aangemaakte gebruiksprofiel maken wij en de firma emetriq GmbH gebruik opdat de partners en wij u doelgericht op interesses afgestemde reclame, ook apparaatoverkoepelend, kunnen tonen.

  Bijkomende informatie over de gegevensbeschermingsrichtlijn van emetriq vindt u hier: https://www.emetriq.com/datenschutz/.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • Facebook

  Pixel en iOS & Android Facebook SDK
  Voor de analyse en ter ondersteuning van onze online-marketingmaatregelen op resp. via Facebook is op onze internetpagina’s een zogenaamde „Facebook-Tracking-Pixel“ geïntegreerd die door de firma Facebook, Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS *“Facebook”*) beschikbaar gesteld en geanalyseerd wordt. Wanneer u ons platform bezoekt, wordt er via de Trackingpixel een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor o.a. van uw browser de informatie dat door uw eindapparaat onze website opgeroepen werd. In onze mobiele applicaties voor iOS en Android is bovendien de "Facebook SDK" geïntegreerd. Wanneer u onze apps gebruikt, wordt er via de Facebook SDK een directe verbinding tussen uw smartphone en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt daardoor o.a. de informatie dat door uw eindapparaat onze app gebruikt werd. Als u Facebook-gebruiker bent, kan Facebook hierdoor het bezoek aan onze internetpagina’s en apps aan uw gebruikersaccount toewijzen. Evenzeer kan Facebook vervolgens vaststellen, of een Facebook-reclameadvertentie effect gesorteerd, m.a.w. bv. tot een online-aankoop geleid, heeft. Wij ontvangen van Facebook hierover uitsluitend statistische gegevens zonder dat er van herleidbaarheid tot uw concrete persoon sprake is. Dit gebeurt in functie va het reclame-effect- en marktonderzoek en met het oog op de op de behoeften afgestemde invulling van onze website en apps. Tracking door middel van de pixel en de SDK gebeurt op een manier die het voor ons niet mogelijk maakt om u als persoon te identificeren en markeert gebruikers alleen in een voor ons geanonimiseerde vorm als bezoekers aan onze website. Facebook maakt daarvoor gebruik van cookies. De met behulp van de pixel en de SDK verzamelde gegevens worden door Facebook opgeslagen en gebruikt. Dit gebeurt minstens gedeeltelijk ook buiten het ruimtelijke geldigheidsgebied van de EU-gegevensbeschermingsvoorschriften.

  Custom Audience via pixelprocessen
  Op onze website is er een Facebook-Tracking-Pixel geïntegreerd. In onze mobiele applicaties voor iOS en Android is bovendien de Facebook SDK geïntegreerd. Met behulp van deze pixel en de SDK kan Facebook het surfgedrag van de gebruiker op de website en binnen de app achterhalen. Aan de hand van uw surfgedrag kunnen er in de Facebook Audience Manager Website Custom Audiences gecreëerd worden die u aan de hand van uw surfgedrag classificeren. Deze gevormde Website Custom Audiences kunnen dan bij remarketing of Lookalike-campagnes gebruikt worden. Een voorbeeld hiervan is dat u de website bezoekt om een bepaalde bestelling te plaatsen, maar deze zou annuleren. U zou vervolgens in een „annulerend Audience“ terechtkomen en in het kader van een Facebook remarketing-campagne weer aangesproken worden.

 • Audience Network

  Ter ondersteuning van onze online-marketingmaatregelen maken wij bovendien gebruik van het Audience Network van de firma Facebook, Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 , VS; “Facebook”). Door het Audience Network wordt de plaatsing van reclame van derden en/of Facebook-advertenties of van andere commerciële of gesponsorde inhoud („advertenties“) op ons platform en ook in onze mobiele toepassingen, mobiele websites en Videoplayers vergemakkelijkt.

  Als u Facebook-gebruiker bent, kan Facebook door een pixel-ID, de Facebook SDK, en ook door een Facebook Cookie het bezoek aan onze internetpagina’s en apps aan uw gebruikersaccount toewijzen. Als lid van Facebook kunt u bovendien op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ uw accountinstellingen bewerken en met behulp daarvan apparaatoverkoepelend de gegevensregistratie via Custom Audiences herroepen.

  Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • GroupM

  Op onze internetpagina’s maken wij gebruik van technologieën van de firma Agenturgruppe GroupM Germany GmbH (Derendorfer Allee 26, 40476 Düsseldorf, Duitsland; "GroupM"). Via deze dienstenleverancier worden er gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunnen er door het gebruik van cookies onder een pseudoniem gebruiksprofielen aangemaakt worden. De met de GroupM-technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker aan deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgegevens via de houder van het pseudoniem bijeengebracht. De gegevensverzameling en –opslag kunnen te allen tijde met het oog op de toekomst herroepen worden.

  Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door GroupM vindt u hier: https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice-german.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • Improve Digital

  Voor de presentatie van op het gebruik gebaseerde reclame maken wij op onze internetpagina’s gebruik van Improve Digital (Danzigerkade 215, 1013AP Amsterdam, Nederland; "Improve Digital"), een dienstenleverancier voor reclame en exploitant van een bemiddelingsplatform (Supply Side Platform). Improve Digital verzamelt en bewaart voor de analyse van uw gebruikersgedrag dienende informatie over uw activiteiten door de inschakeling van een cookie. Van het aangemaakte gebruiksprofiel maken wij gebruik om u doelgericht op interesses afgestemde reclame te tonen.

  Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door Improve Digital vindt u hier: https://www.improvedigital.com/privacy-policy/.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • Index Exchange

  Voor de presentatie van op het gebruik gebaseerde reclame maken wij op onze internetpagina’s gebruik van Index Exchange (20 W 22nd St. Suite 1101, New York, NY 10010; "Index Exchange"), een dienstenleverancier voor reclame en exploitant van een bemiddelingsplatform (Supply Side Platform). Index Exchange verzamelt en bewaart voor de analyse van uw gebruikersgedrag dienende informatie over uw activiteiten door de inschakeling van een cookie. Van het aangemaakte gebruiksprofiel maken wij gebruik om u doelgericht op interesses afgestemde reclame te tonen.

  Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door Index Exchange vindt u hier: http://www.indexexchange.com/privacy/.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • metalyzer

  Op onze internetpagina’s maken wij gebruik van de tracking- en rapporteringstool metalyzer van de firma metapeople GmbH (Philosophenweg 21, 47051 Duisburg, Duitsland; „metapeople“). Door middel van metalyzer kunnen wij online-marketingmaatregelen meten en afleveren. Bovendien willen wij een op de behoeften afgestemde invulling en de doorlopende optimalisatie van onze website vrijwaren. Hiervoor wordt er van cookie- en pixeltechnologieën gebruikgemaakt. In verband met de presentatie van reclamemiddelen en het analyseren van klikgedrag en Conversion-Rate wordt er informatie over het gebruik van deze website, zoals campagne-, dienstenleverancier-, Conversion-, klik-, partner-, order- en product-ID, datum en tijdstip van de serveraanvraag etc. verzameld en opgeslagen.

  Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door metalyzer vindt u hier: https://metapeople.com/datenschutz/

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • OpenX

  Voor de presentatie van op het gebruik gebaseerde reclame maken wij op onze internetpagina’s gebruik van OpenX Technologies Inc. (888 East Walnut Street, 2nd Floor, Pasadena, CA 91101, VS; "OpenX"), een dienstenleverancier voor reclame en exploitant van een bemiddelingsplatform (Supply Side Platform). OpenX verzamelt en bewaart voor de analyse van uw gebruikersgedrag dienende informatie over uw activiteiten door de inschakeling van een cookie. Als OpenX persoonsgegevens doorgeeft aan een ander land, worden passende garanties geboden in overeenstemming met art. 44 en volgende AVG. Van het aangemaakte gebruiksprofiel maken wij gebruik om u doelgericht op interesses afgestemde reclame te tonen.

  Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door OpenX vindt u hier: https://www.openx.com/legal/privacy-policy/.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • PubMatic

  Voor de presentatie van op het gebruik gebaseerde reclame maken wij op onze internetpagina’s gebruik van PubMatic Inc. (c/o Privacy, 305 Main Street, First Floor, Redwood City, California 94063, VS; "PubMatic"), een dienstenleverancier voor reclame en exploitant van een bemiddelingsplatform (Supply Side Platform). PubMatic verzamelt en bewaart voor de analyse van uw gebruikersgedrag dienende informatie over uw activiteiten door de inschakeling van een cookie. Van het aangemaakte gebruiksprofiel maken wij gebruik om u doelgericht op interesses afgestemde reclame te tonen. Als PubMatic persoonsgegevens doorgeeft aan een ander land, worden passende garanties geboden in overeenstemming met art. 44 en volgende AVG. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door Pubmatic vindt u hier: https://pubmatic.com/legal/privacy-policy/.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • PulsePoint

  Op onze internetpagina’s doen wij beroep op de diensten van de firma PulsePoint, Inc. (360 Madison Avenue, New York, NY 10017; "PulsePoint"), een dienstenleverancier voor online-reclame en exploitant van een bemiddelingsplatform (Supply Side Platform). PulsePoint verzamelt en bewaart informatie over uw activiteiten, doordat het een cookie inschakelt, om uw gebruiksgedrag te analyseren. Van het aangemaakte gebruiksprofiel maken wij gebruik om u doelgericht op interesses afgestemde reclame te tonen. Als PulsePoint persoonsgegevens doorgeeft aan een ander land, worden passende garanties geboden in overeenstemming met art. 44 en volgende AVG. Bijkomende informatie over de gegevensbeschermingsverklaring van PulsePoint vindt u hier: https://www.pulsepoint.com/privacy-policy.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • Rubicon Project

  Voor de presentatie van op het gebruik gebaseerde reclame maken wij op onze internetpagina’s gebruik van Rubicon Project Ltd. (Walmar House, 5th Floor, 296 Regent St., London, W1B 3HR, United Kingdom; "Rubicon"), een dienstenleverancier voor reclame en exploitant van een bemiddelingsplatform (Supply Side Platform). Rubicon verzamelt en bewaart voor de analyse van uw gebruikersgedrag dienende informatie over uw activiteiten door de inschakeling van een cookie. Van het aangemaakte gebruiksprofiel maken wij gebruik om u doelgericht op interesses afgestemde reclame te tonen.

  Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming door Rubicon vindt u hier: https://rubiconproject.com/privacy-policy/.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • Salesforce DMP

  Voor onze aanbiedingen doen wij beroep op diensten van de firma Salesforce.com, Inc. (50 Fremont Street, Floor 40, San Francisco, CA 94105, VS; "Salesforce DMP"). Deze dienstenleverancier die een datamanagementplatform exploiteert, ondersteunt ons bij de bescherming en opslag van informatie over uw online-activiteiten, doordat er een cookie voor de analyse van het gebruiksgedrag ingeschakeld wordt. Van het aangemaakte gebruiksprofiel maken wij gebruik om u doelgericht op interesses afgestemde reclame te tonen. Bijkomende informatie over de gegevensbeschermingsrichtlijn van Salesforce DMP vindt u hier: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/salesforce-dmp-privacy/.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • Smart

  Op onze internetpagina’s maken wij gebruik van Smart AdServer (Smart AdServer SAS, 8-10 rue Saint Fiacre, Paris 75002, Frankrijk; "Smart") voor de afwikkeling van online-reclamecampagnes. Smart verzamelt anonieme statistische gegevens over onze bezoekers om de levering van onze campagnes op te volgen en om het rendement daarvan te doen toenemen. Bovendien kan Smart informatie over uw activiteiten verzamelen en opslaan, doordat het een cookie inschakelt, om uw gebruiksgedrag te analyseren. Van het aangemaakte gebruiksprofiel maken wij gebruik om u doelgericht op interesses afgestemde reclame te tonen. Bijkomende informatie over de gegevensbeschermingsverklaring von Smart vindt u hier: https://smartadserver.com/company/privacy-policy/.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 • Sovrn

  Op onze internetpagina’s doen wij beroep op diensten van Sovrn (Sovrn, Inc., 5541 Central Ave. 100, Boulder, CO 80301, VS; "Sovrn"), een dienstenleverancier voor online-reclame en exploitant van een bemiddelingsplatform (Supply Side Platform). Sovrn verzamelt en bewaart voor de analyse van uw gebruiksgedrag dienende informatie over uw activiteiten door de inschakeling van een cookie. Van het aangemaakte gebruiksprofiel maken wij gebruik om doelgerichte, op interesses afgestemde reclame uit te spelen. Bijkomende informatie over de gegevensbeschermingsverklaring van Sovrn vindt u hier: https://www.sovrn.com/privacy-policy-eu/.

  Wettelijke basis: toestemming, art. 6 lid 1 a) AVG

 

II. AutoScout24 Nederland als verantwoordelijke

Het hiernavolgende gedeelte van ons aanbod wordt door de firma AutoScout24 Nederland (AutoScout24 Nederland B.V., Fred Roeskestraat 97F, 1076 EC Amsterdam, Nederland) („AutoScout24 NL“) als verantwoordelijke in de zin van het geldende recht op gegevensbescherming uitgeoefend.

Met de hiernavolgende gegevens informeren wij u, welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van AutoScout24 NL gebruikmaakt en hoe wij met deze gegevens omgaan. U kunt deze informatie over de gegevensbescherming te allen tijde onder de rubriek „Gegevensbescherming“ op de website oproepen.

Tot de AutoScout24 Privacy Manager geraakt u hier: Privacy Manager

II.1 Wanneer wordt deze informatie over de gegevensbescherming toegepast?

Deze informatie over de gegevensbescherming beschrijft, hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u

 • Social Media-kanalen bezoekt of hiervan gebruikmaakt;
 • zich op onze nieuwsbrieven of andere aanbiedingen van direct marketing abonneert;
 • onze klantenservice contacteert;
 • aan onze evenementen deelneemt.

(Hierna: onze "aanbiedingen").

Voor zover u als commerciële klant, partner, leverancier of opdrachtnemer/opdrachtneemster met ons een contractuele relatie hebt en tevens voor sollicitanten of werknemers/werkneemsters geldt bijzondere informatie over de gegevensbescherming die u als bestanddeel van uw contactuele documenten ter beschikking gesteld wordt.

II.2 Welke gegevens verwerkt AutoScout24 NL?

II.2.1 Registratie bij AutoScout24

Voor zover u beslist, actief op onze marktplaats te handelen, is een registratie vereist, waarbij wij volgende gegevens van u verzamelen:

Als aanbieder: E-mailadres en wachtwoord, voornaam, achternaam, straat en huisnummer, postcode en plaats, kengetal en telefoonnummer

Als commerciële aanbieder: aanspreektitel, voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, firmanaam, btw-nr., gebruikersnaam, mobiel telefoonnummer (optioneel) telefax (optioneel) alsook contactpersoon/contactpersonen betreffende contractuele aangelegenheden, afwijkend factuuradres, afwijkend kantooradres, voor zover geregistreerd

Als aanvrager: E-mailadres en wachtwoord, aanspreektitel, achternaam, voornaam, postcode, actuele stand van voertuigbezit, klanttype (particulier/commercieel)

II.2.2 Gegevens die u bij AutoScout24 invoert

Al naargelang, in welke hoedanigheid u van welke functie van het platform gebruikmaakt, verzamelen wij bijkomende gegevens die u in ons platform invoert. U bent niet verplicht, de betreffende gegevens te verstrekken; zonder deze gegevens kunt u echter mogelijkerwijs van de betreffende functie geen gebruik maken. Over gegevens die wij in verband met uw gebruik van het platform verzamelen, informeren wij u hier.

 • Als gebruiker van de functie Voertuig zoeken: Informatie over de aard van het gezocht voertuig (merk, model, prijs, datum afgifte kentekenbewijs, kilometerstand, pk, staat van het voertuig en vergelijkbare gegevens).

 

 • Als gebruiker van de functie Verkopen / adverteren: Informatie over de aard van het aangeboden voertuig (voertuigtype, fabrikant, type, model, prijs, datum afgifte kentekenbewijs, kilometerstand, pk, staat van het voertuig, voertuigidentificatienummer (VIN), foto’s en vergelijkbare gegevens), over de advertentie (looptijd).

 

 • Als gebruiker van de functie Expresse verkoop: Informatie over de aard van het aangeboden voertuig (voertuigtype, fabrikant, type, model, prijs, datum afgifte kentekenbewijs, kilometerstand, pk, staat van het voertuig, foto’s en vergelijkbare gegevens). Aanspreektitel, voor- en achternaam, adres, e-mailadres en het telefoonnummer met het oog op de telefonische contactopname door het consultteam van AutoScout24 NL en de opmaak van een ontwerp van koopovereenkomst alsook het voertuigidentificatienummer (VIN) voor de vaststelling van de voertuigbeoordeling.

 

 • Als gebruiker van de functie Directe verkoop: Informatie over de aard van het aangeboden voertuig (voertuigtype, fabrikant, type, model, prijs, datum afgifte kentekenbewijs, kilometerstand, pk, staat van het voertuig) evenals de volledige naam, e-mailadres en het telefoonnummer. Deze gegevens worden aan de geselecteerde dealer overgemaakt en bij AutoScout24 NL tussentijds opgeslagen.

 

 • Als gebruiker van de functies Autolening, autoverzekering, leasing: Gebruikersnaam en wachtwoord (alleen als u zich als aanvrager registreert), aanspreektitel, voor- en achternaam, adres en e-mailadres; gegevens over de berekening van de lening, financieringsaanvragen of -verzoeken. Deze worden aan de financiële dienstverleners overgemaakt en voor factureringsdoeleinden tussentijds opgeslagen.

 

 • Als gebruiker van Contactformulieren: Aanspreektitel, voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en bijkomende gegevens over de contactopname.

 

 • Als gebruiker van Contactformulieren in integraties van financiële calculators: Aanspreektitel, voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en bijkomende gegevens over de contactopname. Deze worden aan de financiële dienstverleners overgemaakt en bij AutoScout24 NL 4 weken lang tussentijdigs opgeslagen.

 

 • Als abonnee van nieuwsbrieven en mailings: E-mailadres alsook, indien door registratie als aanbieder aangegeven, voor- en achternaam voor de aanspreking, bijkomende gegevens zoals postcode voor de presentatie van lokale aanbiedingen, alsook verdere personalisatie op basis van consumentengedrag (bv. zoekhistorie, inhoud van advertenties); om onze nieuwsbrief optimaal op uw interesses en wensen te kunnen afstemmen, worden de klikken op de links in de per e-mail toegezonden nieuwsbrief geregistreerd en opgeslagen.

 

 • Als deelnemer aan prijsvragen in het kader van online-enquêtes: Wij registreren aanspreektitel, voor- en achternaam en e-mailadres met het oog op de verloting en de contactopname met de winnaars.

 

 • Als deelnemer aan proefritten in het kader van introducties van voertuigen op de markt (AutoScout24 TestDriver Wanted): Wij registreren aanspreektitel, voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer met het oog op de contactopname door de fabrikant en zijn contractueel gebonden dealers. De gegevens worden bij AutoScout24 NL en de gemachtigde fabrikant opgeslagen.

 

 • Als deelnemer aan gebruikerstests, gerekruteerd door online-enquêtes: Wij registreren aanspreektitel, voor- en achternaam en e-mailadres n functie van de contactopname.

 

 • Als gebruiker van AutoScout360: Voor- en achternaam, e-mailadres.

 

 • Als gebruiker van de Online-registratie van dealers: Aanspreektitel, voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, firmanaam, btw-nr., gebruikersnaam, mobiel telefoonnummer (optioneel), telefax (optioneel). Evenals contactpersoon/contactpersonen betreffende contractuele aangelegenheden, afwijkend factuuradres, afwijkend kantooradres, voor zover geregistreerd.

 

 • Als gebruiker van het Exclusief aanbod voor dealers: Offertetekst, einddatum van de offerte.

 

 • Als gebruiker van de E-mailadministratie voor dealers: Aanspreking, functie, voornaam, achternaam, e-mailadres, berichttype.

 

 • Als deelnemer aan Online-enquêtes als dealer:

De analyse van onze enquêtes gebeurt in principe gepseudonimiseerd. In functie van de kwaliteitsborging of voor speciale analyses van bepaalde klantgroepen (bv. de vergelijking van klanten die verschillende producten geboekt hebben) wordt echter in bepaalde gevallen een toewijzing van de antwoorden uit een enquête aan persoonsgebonden informatie zoals contractgegevens of gegevens over het gebruik van producten uitgevoerd. De door u in het kader van de enquêtes verstrekte gegevens worden echter ook in deze gevallen geaggregeerd, m.a.w. alleen samen met de antwoorden van andere deelnemers uit een klantgroep geanalyseerd.

II.2.3 Gegevens die wij bij derden verzamelen

Occasioneel verzamelen wij gegevens uit openbaar toegankelijke databanken. Hierbij gaat het uitsluitend om vrij toegankelijke gegevens die op de betreffende website weergegeven worden. Deze kunnen beschrijvingen zijn van het automodel zijn die op de website van derden aangegeven werden (merk, model, verkoopprijs) of informatie over de gegeven dealer, zoals het kantooradres en ook contactgegevens, zoals bijvoorbeeld het telefoonnummer. Ook deze gegevens gebruiken wij uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de actuele wetgeving betreffende de gegevensbescherming.

II.3 Voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis verwerkt AutoScout24 NL uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens hoofdzakelijk om u onze aanbiedingen en de daarmee gepaard gaande services en functies ter beschikking te stellen. Daarnaast vinden er verwerkingen plaats voor nog andere doeleinden die wij hierna samen met de betreffende, telkens geldende wettelijke basis schetsen. Onder andere maken wij op het platform gebruik van verschillende processen voor de gebruiksanalyse en voor de beschikbaarstelling van online-reclame (allebei ook met gebruikmaking van cookies). Bovendien verwerken wij gegevens in functie van direct marketing per e-mail en met het oog op de veiligheid en juridische vervolging.

II.3.1 Beschikbaarstelling van onze aanbiedingen

Wij verwerken uw gegevens om u het betreffende aanbod en de daarmee gepaard gaande services en functies ter beschikking te stellen. In het kader van het gebruik van het contactformulier binnen de advertenties op ons platform worden de door de prospecten ingevoerde contactinformatie aan de adverteerders overgemaakt.

De door ons overgemaakte voertuiggegevens (aard van het voertuig, fabrikant, type, model, prijs, datum afgifte kentekenbewijs, kilometerstand, pk, staat van het voertuig, VIN) bewaren en verwerken wij in functie van statistische analyses en de langer dan de duur van de advertentie durende publicatie daarvan.   

Opdat uw aanbiedingen/advertenties door zoveel mogelijk prospecten opgemerkt worden, verspreiden wij advertenties deels aanvullend via samenwerkende autobeurzen/websites. Dit impliceert dat wij uw gegevens, zoals publiekelijk in de advertentie aangegeven, aan de samenwerkende autobeurs/website doorgeven. Wij verzenden uw advertenties eveneens door middel van een informerende e-mail aan prospecten die op een zoekopdracht geabonneerd zijn en delen uw advertenties in sociale media (zoals bv. Facebook).

In een aantal opzichten maken wij voor u een beoordeling van via ons platform gevonden diensten vanwege partner- en derde ondernemingen als oriëntatiehulpmiddel voor andere gebruikers mogelijk. Te dien einde zenden wij u een e-mail, waarmee wij u verzoeken om voor een dergelijke beoordeling te zorgen.

Daarnaast verwerken wij uw gegevens, voor zover dit voor de realisatie en afwikkeling van aangegane contractuele relaties noodzakelijk is, zo bijvoorbeeld voor de toezending van facturen of voor contactopnames bij opduikende problemen.

Een dergelijke verwerking vindt plaats op basis van wettelijke voorschriften die het ons toelaten om persoonsgegevens te verwerken, voor zover dit voor de gebruikmaking van een dienst resp. voor de nakoming van een contract noodzakelijk is (art. 6 lid 1 b) AVG) resp. omdat AutoScout24 NL er een prevalerend gerechtvaardigd belang bij heeft, het gebruik van het platform zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk te maken (art. 6 lid 1 f) AVG). In sommige gevallen verkrijgen wij ook uw toestemming voor de gegevensverwerking in (art. 6 lid 1 a) AVG).  

II.3.2 Share Buttons

Onze website maakt gebruik van zogenaamde „Share Buttons“, waarbij het gaat om plug-ins van diverse sociale netwerken, met name Facebook, Google+, LinkedIn, Tumblr en Twitter. Via deze Share Buttons wordt er geen informatie over het bezoek aan onze website aan de betreffende exploitant van het sociale netwerk doorgegeven. Pas wanneer u de gegeven Share-Button aanklikt, wordt u tot op de website van de netwerkexploitant gebracht. De daarmee gepaarde gegevensverzamelingen en –toepassingen behoren tot de verantwoordelijkheid van de exploitant van het betreffende sociale netwerk. Gelieve voor details de gegevensbeschermingsverklaring vanwege de betreffende netwerkexploitant te raadplegen.

II.3.3 Direct marketing per e-mail

Om u een zo uitgebreid mogelijke service te bieden, maken wij bovendien van uw gegevens gebruik om u geschikte eigen of externe aanvullende informatie, die met alle prestaties, bv. een geplande aankoop, een financiering of de leasing, verder ook met de verkoop of met de leasing, in werkplaatsen geleverde prestaties en de dienstverrichtingen vanwege de firma AutoScout24 NL te maken hebben, toe te zenden.

De telkens betreffende verwerking vindt plaats op basis van wettelijke voorschriften die het toelaten om persoonsgegevens in functie van direct marketing te verwerken, omdat AutoScout24 NL hierbij een prevalerend gerechtvaardigd belang heeft en bij wijze van uitzondering een onredelijke overlast niet geaccepteerd kan worden (o.a. art. 6 lid 1 f) AVG).

Voor zover u dergelijke e-mails niet wenst te ontvangen, kunt u deze te allen tijde afbestellen en dit ofwel op de hoofdpagina van uw persoonlijk domein ofwel door een passende mededeling per e-mail aan info@autoscout24.nl

Voor zover u ons uw daarvoor vereiste toestemming verleend hebt, verwerkt AutoScout24 NL uw e-mailadres voor reclame in verband met auto’s, aankoop en verkoop van auto’s, autofinanciering en -leasing, in werkplaatsen geleverde prestaties en voor producten voor in auto’s geïnteresseerde personen. Op basis van een daarvoor vereiste toestemming brengt AutoScout24 uw registratiegegevens met de bewegingsgegevens op de websites en in de mobiele apps van AutoScout24 NL (opgeroepen pagina’s, aangeklikte teksten etc.) en gegevens, voortvloeiende uit nog andere op deze websites/in deze apps benutte diensten bijeen om de e-mailreclame op uw interesses af te stemmen (art. 6 lid 1 a) AVG).

II.3.4 Veiligheid en bescherming tegen misbruik

Tot slot maken wij gebruik van de gegevens van alle deelnemers om in het belang van de eerlijke gebruikers eventuele handelingen van misbruik in het kader van onze automarktplaats efficiënt tegen te gaan en om onze klanten in deze gevallen tegen nadelen te beschermen.

Dergelijke verwerking vindt telkens plaats op basis van wettelijke voorschriften die het voor ons toelaten om persoonsgegevens ter bescherming tegen misbruik en met het oog op juridische vervolging te verwerken en omdat AutoScout24 NL een prevalerend gerechtvaardigd belang bij de verwerking heeft om de functionaliteit en veiligheid van het aanbod te garanderen (o.a. art. 6 lid 1 f) AVG.

II.3.5 Klantenservice

Bij de dagelijkse gang van zaken beantwoordt de klantenservice van Autoscout24 serviceaanvragen vanwege commerciële dealerklanten, particuliere klanten en prospecten. Daarbij worden er persoonsgegevens van de klanten verzameld en verwerkt, doordat klanten deze op een daarvoor bestemd contactformulier op de website aan ons overmaken of ons per e-mail, telefonisch of per chat contacteren. De verstrekte gegevens verzamelen wij in functie van een duidelijke verificatie van klanten en voor een snelle behandeling van de aanvragen vanwege klanten. Omdat wij er voortdurend naar streven, onze dienstverlening voor onze klanten te verbeteren, worden de gegevens eventueel geanonimiseerd geanalyseerd. Al de gegevens worden uitsluitend voor een bepaald doel gebruikt en niet aan derden doorgegeven.

II.3.5.1 Contactformulier

II.3.5.2 Live-Chat voor dealers

De Live-Chat voor dealers maakt voor onze geregistreerde dealerklanten een snelle contactopname met de klantenservice van Autoscout24 mogelijk. Gegevens die via de „Live-Chat voor dealers“ bij ons binnenkomen, worden aan het betreffende gebruikersaccount toegewezen en daar opgeslagen. Bij gebruikers van de chat zullen wij naar volgende gegevens vragen: aanspreektitel, voor-/achternaam, klantnummer, e-mailadres en in het kader van de plaatsgevonden chat bijkomende gegevens met betrekking tot de contactopname.

II.3.5.3 Telefonische contactopname

Bij de telefonische contactopname via de servicehotline + 088-7300100 zullen wij bij particuliere klanten naar volgende gegevens vragen: aanspreektitel, voor-/achternaam, e-mailadres en in het kader van het gevoerde gesprek bijkomende gegevens met betrekking tot de contactopname. Gaat het bij iemand, die telefonisch contact opneemt, om een geregistreerde klant van AutoScout24, dan wordt er een samenvatting van het telefonisch geuite verzoek aan het AutoScout24 gebruikersaccount toegewezen. Daardoor wordt een mogelijkerwijs noodzakelijke verdere behandeling van het verzoek door een vakafdeling mogelijk gemaakt. Bij dealerklanten, die telefonisch contact opnemen, slaan wij volgende gegevens op: aanspreektitel, voor-/achternaam, firmanaam, klantnummer, e-mailadres en bijkomende niet-persoonsgerelateerde informatie in het kader van het profiel en van de advertenties.

II.3.5.4 WhatsApp Support voor dealers

Opdat wij onze dealerklanten bij vragen en problemen een snelle service kunnen bieden, bestaat de mogelijkheid om de klantenservice via WhatsApp te contacteren. Gebruikers van de WhatsApp service worden, nadat er contact opgenomen werd, om de opgave van de volgende informatie verzocht: aanspreektitel, voor-/achternaam, firmanaam (optioneel), klantnummer, e-mailadres en bijkomende gegevens met betrekking tot de contactopname. Het mobiele telefoonnummer wordt bij gebruikmaking van de Instant Messaging Services WhatsApp automatisch overgedragen.

III. Aan welke geadresseerden geven wij uw gegevens door?

Het kan voorkomen dat wij uw gegevens in het kader van de hierboven vermelde doeleinden ook doorgeven aan andere geadresseerden, zoals ze specifiek reeds daar vermeld werden. In het kader van de beschikbaarstelling van het aanbod en de daarmee gepaard gaande functies en services geven wij uw gegevens bijvoorbeeld aan aanbieders van auto’s, aan in auto’s geïnteresseerde personen en aan hun financieringsmaatschappijen door, voor zover u op de betreffende service beroep doet (als u bv. van het portaal voor werkplaatsen gebruikmaakt, geven wij uw gegevens aan de door u uitgekozen werkplaats door).

Bij wijze van uitzondering kunnen er ook situaties bestaan, waarin wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan derden door te geven, zo bijvoorbeeld in het kader van door de autoriteiten opgelegde strafvervolgingsmaatregelen. Ingeval van een aangeklaagd misbruik van het AutoScout24-platform vormt de vereiste voorwaarde voor de doorgave van gegevens aan andere gebruikers dat er beargumenteerde en gedocumenteerde aanwijzingen voor het misbruik zijn.

Daarnaast kan het doorgeven van uw persoonsgegevens binnen de AutoScout24-ondernemingsgroep (m.a.w. andere ondernemingen dan AutoScout24 DE en AutoScout24 NL), aan dienstverleningsbedrijven (eventueel ook derde landen), aan officiële autoriteiten en aan door een schending van rechten getroffen personen en eventueel aan andere ondernemingen in het kader van een ondernemingstransactie plaatsvinden, zoals dit hierna in detail toegelicht wordt.

III.1 Doorgave binnen de AutoScout24-ondernemingsgroep

AutoScout24 is een o.a. in Duitsland en Nederland gevestigde onderneming die internationaal opereert en een onderdeel van de AutoScout24-ondernemingsgroep is (AutoScout24 DE en AutoScout24 NL worden hierna samen „AutoScout24“ of „AutoScout24-ondernemingsgroep“ genaamd). Bepaalde persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens die bij de registratie door de gebruiker aangegeven worden, kunnen binnen de ondernemingsgroep voor interne administratieve doeleinden, met inbegrip van de gezamenlijke begeleiding van klanten, voor zover noodzakelijk, doorgegeven worden.

III.2 Doorgave aan instructiegebonden dienstenleveranciers

Deels doen wij voor bepaalde gegevensverwerkingswerkzaamheden beroep op instructiegebonden dienstverleningsbedrijven (zowel vennootschappen van de AutoScout24-ondernemingsgroep als externe dienstenleveranciers). Het gaat hierbij zonder enige uitzondering om instructiegebonden dienstverleningsbedrijven die de gegevens in opdracht van ons en volgens onze instructies verwerken.

Op grond van de hierboven vermelde doorgaven kan het ertoe komen dat de instructiegebonden dienstenleveranciers de gegevens in landen buiten de EU en de EER („derde landen“) verwerken.

Elke overmaking van gegevens aan een derde land vindt plaats met inachtneming van het toepasselijke recht op gegevensbescherming. Voor zover voor een derde land door de Europese Commissie niet vastgesteld werd dat aan het adequate beschermingsniveau voldaan wordt, voorziet AutoScout24 passende garanties om een adequate bescherming van uw gegevens te garanderen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de afsluiting van gegevensverwerkingscontracten die standaard EU-gegevensbeschermingsclausules omvatten en volgens het oordeel van de Europese Commissie adequate garanties bieden (op te vragen op: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

III.3 Doorgave aan overheidsinstanties, aan gedupeerden en met het oog op de juridische vervolging

Indien dit voor de opheldering van een onrechtmatig gebruik of misbruik vanwege AutoScout24 of voor de juridische vervolging noodzakelijk is, worden persoonsgegevens aan de rechtshandhavingsdiensten en tevens eventueel aan gedupeerde derden doorgegeven. Dit gebeurt echter slechts als er aanwijzingen voor een onwettig gedrag resp. wangedrag zijn. Een doorgave kan ook plaatsvinden indien dit in functie van de afdwinging van gebruiksvoorwaarden of van andere overeenkomsten staat. Wij zijn bovendien wettelijk verplicht om op aanvraag bepaalde openbare instanties inlichtingen te verstrekken. Dit zijn rechtshandhavingsdiensten, autoriteiten die met boetes gepaard gaande overtredingen vervolgen en de financiële autoriteiten.

III.4 Doorgave in het kader van ondernemingstransacties

In het kader van de verdere ontwikkeling van ons bedrijf kan het ertoe komen dat de structuur van onze onderneming verandert doordat de rechtsvorm gewijzigd wordt resp. doordat er dochterondernemingen, bedrijfsonderdelen of bestanddelen opgericht, gekocht of verkocht worden. Bij dergelijke transacties wordt de klantinformatie eventueel samen met het over te dragen gedeelte van de onderneming aan de koper resp. rechtverkrijgende doorgegeven. Telkens wanneer er persoonsgegevens in de voorgeschreven omvang aan derden doorgegeven worden, dragen wij er zorg voor dat dit in overeenstemming met de informatie over de gegevensbescherming en met het toepasselijke recht op gegevensbescherming gebeurt.

Een eventuele doorgave van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van de wettelijke voorschriften. In overeenstemming daarmee is deze gegevensverwerking gerechtvaardigd (1) doordat de verwerking voor de nakoming van het contract met betrekking tot de gebruikmaking van AutoScout24 noodzakelijk is of (2) doordat AutoScout24 er een gerechtvaardigd belang bij heeft, de gegevens voor administratieve doeleinden door te geven of doordat de verwerking voor de nakoming van een wettelijke verplichting, waaraan AutoScout24 onderworpen is, noodzakelijk is.

IV. Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

 

Verantwoordelijke

Persoonsgegevens

Opslagduur

AutoScout24

In principe alle over u verwerkte persoonsgegevens.

Wanneer verwerkingsdoeleinde (zie I. en II.) weggevallen is. Concrete opslagduur hangt van de concrete gebruikmaking van het aanbod af.

AutoScout24 DE

In het bijzonder IP-adres (zie I.2)

14 dagen, wanneer de persoonsgegevens niet voor strafrechtelijke vervolging of voor de vrijwaring, opeising of afdwinging van onvervreemdbare rechten benodigd worden.

AutoScout24 NL

Registratiegegevens.

Vanaf verwijdering van uw gebruikersaccount maximaal 14 dagen in back-ups.

AutoScout24

Persoonsgegevens die de firma AutoScout24 op grond van de haar verleende toestemming verwerkt (zie bv. I.2.1).

Tot op het moment van herroeping van uw toestemming.

 

V. Welke rechten hebt u als betrokken persoon?

Als betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens hebt u een recht op informatie over de verwerkte gegevens, een recht op correctie van uw persoonsgegevens, een recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en tevens een recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Verder hebt u het recht, bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

In de gevallen, waarin de gegevensverwerking op art. 6 lid 1 letter e of letter f AVG gebaseerd is of in functie van direct marketing plaatsvindt, hebt u het recht, tegen de verwerking bezwaar te maken.

Voor zover u uw toestemming verleend hebt, kunt u deze te allen tijde met het oog op de toekomst herroepen.

Om uw rechten als betrokkene op te eisen, kunt u zich tot zowel AutoScout24 DE als AutoScout24 NL richten. De betreffende contactinformatie luidt als volgt:

AutoScout24 DE

AutoScout24 GmbH, Bothestraße 11-15, D-81675 München, of per e-mail aan widerspruch@autoscout24.de.

of

AutoScout24 NL

AutoScout24 Nederland B.V., Fred Roeskestraat 97F, NL-1076 EC Amsterdam, of per e-mail aan info@autoscout24.nl.

Richt u zich – om als betrokkene uw rechten op gegevensbescherming te doen gelden – tot AutoScout24 DE, hoewel AutoScout24 NL ten aanzien van de betreffende gegevensverwerking de verantwoordelijke is, zullen wij uw aanvraag aan de telkens verantwoordelijke persoon/instantie doorgeven.

V.1 Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht, tegen de verwerking van uw gegevens om redenen, die uit uw specifieke situatie voortvloeien, in te gaan. Nadat u bezwaar gemaakt hebt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij AutoScout24 dwingende, voor bescherming in aanmerking komende redenen voor de verwerking kan aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden prevaleren of tenzij de verwerking voor de opeising, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten dient.

Onverminderd het hoger vermelde recht van bezwaar kunt u ook te allen tijde tegen de verzameling en verwerking van de informatie over het gebruik van de per e-mail toegezonden nieuwsbrief ingaan.

Gelieve in acht te nemen dat met een bezwaar de verzending van de nieuwsbrief beëindigd wordt. Gelieve uw bezwaar tegen nieuwsbrieven en mailing te richten tot:

info@autoscout24.nl (voor Nederland)

U kunt uw bezwaar tegen nieuwsbrieven en mailings ook per post aan het correspondentieadres AutoScout24 Nederland B.V., Fred Roeskestraat 97F, NL-1076 EC Amsterdam, of aan het telefoonnummer + 088-7300100 richten.

 

V.2 Herroepingsrecht

U kunt elke ons eventueel verleende toestemming te allen tijde met het oog op de toekomst herroepen, zonder dat er aan de wettigheid van de op grond va de toestemming tot op het moment van de herroeping plaatsgevonden verwerking geraakt wordt. U kunt uw herroeping richten aan:

AutoScout24 DE

AutoScout24 GmbH, Bothestraße 11-15, D-81675 München, of per e-mail aan widerspruch@autoscout24.de.

of

AutoScout24 NL

AutoScout24 Nederland B.V., Fred Roeskestraat 97F, NL-1076 EC Amsterdam, of per e-mail aan info@autoscout24.nl .

 

Voor de door u via de AutoScout24 Privacy Manager verleende toestemming(en) kunt u deze door oproep van de AutoScout24 Privacy Manager herroepen.

V.3 Recht op correctie en completering van gegevens

U hebt het recht, van ons de onmiddellijke correctie van de u betreffende persoonsgegevens te eisen, voor zover deze onjuist blijken te zijn. Verder hebt u het recht, in de omvang van art. 16 zin 2 AVG van ons de completering van uw gegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te eisen, voor zover deze onvolledig blijken te zijn.

V.4 Recht op gegevenswissing („Recht op vergetelheid“)

U hebt het recht, tegen de in art. 17 AVG beschreven voorwaarden van ons de verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens te eisen. Deze voorwaarden voorzien in het bijzonder een recht op gegevenswissing als de persoonsgegevens voor de doeleinden, waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt werden, niet meer noodzakelijk zijn en tevens in gevallen van de onrechtmatige verwerking, het bestaan van een bezwaar of van een herroeping van een toestemming, het bestaan van een verwijderingsplicht conform het recht van de Europese Unie of volgens het recht van de lidstaten, waaraan AutoScout24 onderworpen is, of de verzameling van de gegevens met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 AVG.

V.5 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht, van ons de beperking va de verwerking op grond van art. 18 AVG te eisen. Dit recht bestaat in het bijzonder als de juistheid van de persoonsgegevens tussen de gebruiker en AutoScout24 omstreden is voor de duur, die de controle van de juistheid vereist, en tevens in het geval dat de gebruiker bij een bestaand recht  op gegevenswissing in plaats van de verwijdering een beperkte verwerking eist; verder voor het geval dat de gegevens voor de door AutoScout24 nagestreefde doeleinden niet langer noodzakelijk zijn, maar de gebruiker ze voor de opeising, uitoefening of verdediging van onvervreemdbare rechten nodig heeft en indien de succesvolle uitoefening van een bezwaar tussen AutoScout24 en de gebruiker nog omstreden is.

V.6 Recht op informatie en recht tot het indienen van een klacht

U hebt het recht, van ons te allen tijde op aanvraag informatie over de door AutoScout24 verwerkte, u betreffende persoonsgegevens in de omvang van art. 15 AVG te krijgen.

U hebt verder het recht, bij elke toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

V.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Voor zover wij door u ter beschikking gestelde gegevens verwerken, hebt u het recht, de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat te ontvangen resp. deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te maken.

VI. Wat dient u bij de omgang met de gegevens van andere gebruikers in acht te nemen?

Om het handelsverkeer tussen de leden van de AutoScout24 community te vergemakkelijken, maakt onze service voor u de toegang tot bepaalde contactinformatie van andere gebruikers mogelijk (zie hiervóór onder punt 3). Door uw instemming met onze AVV (Algemene Verkoopvoorwaarden) gaat u de verplichting aan, deze persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden te gebruiken:

 • communicatie die met de bij AutoScout24 ingestelde inhoud verband houdt, maar geen ongevraagde reclameteksten,
 • andere doeleinden, waarvoor de betrokken gebruiker zijn akkoord gegeven heeft.

De firma AutoScout24 en haar leden tolereren geen overlast door de verzending van ongevraagde, voor reclamedoeleinden verzonden e-mails (spam). Daarom is het u niet toegestaan, het e-mailadres van een gebruiker in uw e-mail distributielijst of in een andere adressenlijst op te nemen, zonder dat de betrokken gebruiker u daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.

Opmerking: maak geen gebruik van de AutoScout24-service „Pagina verzenden“ of van andere der andere overmakingsdiensten om ongevraagd e-mails (spam) te verzenden.

VII. Contact functionaris voor gegevensbescherming

Voor inlichtingen en vragen over het thema “Gegevensbescherming” staat onze functionaris voor gegevensbescherming u graag ter beschikking:

AutoScout24 GmbH, Bothestraße 11-15, D-81675 München , as24-datenschutz@autoscout24.com

of

AutoScout24 Nederland B.V., Fred Roeskestraat 97F, NL-1076 EC Amsterdam, info@autoscout24.nl.

 

VIII. Wijziging van deze informatie over de gegevensbescherming

Het aanbod van AutoScout24 wordt gestaag verder ontwikkeld en dit in het bijzonder om de services en functionaliteiten van het platform verder te verbeteren. Dergelijke wijzigingen kunnen ook op het gebruik van uw persoonsgegevens invloed uitoefenen. Wij zullen deze informatie over de gegevensbescherming dan ook van tijd tot tijd dienovereenkomstig aanpassen. De telkens actuele versie kan op onze website onder de rubriek „Gegevensbescherming“ opgevraagd worden. Gelieve u op deze manier regelmatig over de actuele stand van de informatie over de gegevensbescherming te informeren.